Biểu mẫu thanh toán
08/08/2016 | 1038 lượt xem

 

TT

TÊN CHỨNG TỪ

SỐ HIỆU
LOẠI CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

BB

HD

 

Chứng từ kế toán ban hành theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC và Thông tư số 185/2010/TT-BTC

 

 

 

I

Chỉ tiêu lao động tiền l­ương

 

 

 

1

Bảng chấm công

C01a-HD

 

x

2

Bảng chấm công làm thêm giờ

C01b-HD

 

x

3

Giấy báo làm thêm giờ

C01c-HD

 

x

4

Bảng thanh toán tiền lương

C02a-HD

 

x

5

Bảng thanh toán thu nhập tăng thêm

C02b-HD

 

x

6

Bảng thanh toán học bổng (Sinh hoạt phí)

C03-HD

 

x

7

Bảng thanh toán tiền thưởng

C04-HD

 

x

8

Bảng thanh toán phụ cấp

C05-HD

 

x

9

Giấy đi đ­ường

C06-HD

 

x

10

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

C07-HD

 

x

11

Hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm

C08-HD

 

x

12

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài

C09-HD

 

x

13

Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

C10-HD

 

x

14

Bảng  kê trích nộp các khoản theo lương

C11-HD

 

x

15

Bảng kê thanh toán công tác phí

C12-HD

 

x

16

Danh sách chi tiền lương và các khoản thu nhập khác qua tài khoản cá nhân

C13-HD

 

x

II

Chỉ tiêu vật t­ư

 

 

 

1

Phiếu nhập kho

C 20 - HD

 

x

2

Phiếu xuất kho

C 21 - HD

 

x

3

Giấy báo hỏng, mất công cụ, dụng cụ

C 22 - HD

 

x

4

Biên bản kiểm kê vật tư­, công cụ, sản phẩm, hàng hoá

C 23 - HD

 

x

5

Bảng kê mua hàng

C 24 - HD

 

x

6

Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá

C 25 - HD

 

x

7

Phiếu giao nhận nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ

C 26 - HD

 

x

III

Chỉ tiêu tiền tệ

 

 

 

1

Phiếu thu

C 30 - BB

x

 

2

Phiếu chi

C 31 - BB

x

 

3

Giấy đề nghị tạm ứng

C 32 - HD

 

x

4

Giấy thanh toán tạm ứng

C 33 - BB

x

 

5

Biên bản kiểm kê quỹ (Dùng cho đồng Việt Nam)

C 34 - HD

 

x

6

Biên bản kiểm kê quỹ (Dùng cho ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quí, đá quí)

C 35 - HD

 

x

7

Giấy đề nghị thanh toán

C 37 - HD

 

x

8

Biên lai thu tiền

C 38 - BB

x

 

9

Bảng kê chi tiền cho người tham dự hội thảo, tập huấn

C 40a- HD

 

x

10

Bảng kê chi tiền cho người tham dự hội thảo, tập huấn

C 40b- HD

 

x

11

Bảng kê đề nghị thanh toán

C 41 - HD

 

x

IV

Chỉ tiêu tài sản cố định

 

 

 

1

Biên bản giao nhận TSCĐ

C 50 - HD

 

x

2

Biên bản thanh lý TSCĐ

C 51 - HD

 

x

3

Biên bản đánh giá lại TSCĐ

C 52 - HD

 

x

4

Biên bản kiểm kê TSCĐ

C 53 - HD

 

x

5

Biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành

C54 - HD

 

x

6

Bảng tính hao mòn TSCĐ

C55a - HD

 

x

7

Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ

C55b - HD

 

x

       

   Ghi chú:

                        - BB: Mẫu bắt buộc

                        - HD: Mẫu hướng dẫn

 

Nguồn: Phòng Kế hoạch - Tài chính