V/v chuyển trả chế độ trơ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, học bổng khuyến khích học tập học kỳ I-2019-2020
12/12/2019 | 3158 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số:  1282/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày  12 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO
V/v chuyển trả chế độ trơ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập,

học bổng khuyến khích học tập học kỳ I-2019-2020

 

Thực hiện kế hoạch chi trả chế độ sinh viên năm học 2019-2020, Nhà trường đã tiến hành chuyển trả chế độ học bổng khuyến khích học tập học kỳ I-2019-2020 cho sinh viên thông qua tài khoản Agribank ngày 29/11/2019 (Có danh sách cụ thể kèm theo). 

Do ngân sách nhà nước cấp chưa kịp thời và đầy đủNhà trường dự kiến chuyển tạm ứng đợt 1 các chế độ: miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập; trợ cấp xã hội trong tháng 12/2019 (Có danh sách chuyển tạm ứng kèm theo).

Nhà trường đề nghị sinh viên thường xuyên kiểm tra tài khoản ngân hàng Agribank của mình, mọi thắc mắc đề nghị sinh viên mang theo thẻ sinh viên lên phòng 209, nhà làm việc và nghiên cứu (gặp thầy Huy).

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/cáo);

- Phòng CT-HSSV (gửi SMS);

- BCN các Khoa (t/báo tới sinh viên );

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, KH-TC.

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG KH – TC

                               

(Đã ký)

 

 

ThS. Hoàng Thị Huệ

 

Nguồn: Phòng KH-TC