V/v chuyển trả chế độ trơ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, học bổng khuyến khích học tập học kỳ I-2017-2018
18/04/2018 | 5458 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

 

Số:  404/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Thái Nguyên, ngày  18 tháng 4 năm 2018

 

THÔNG BÁO
V/v chuyển trả chế độ trơ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập,

học bổng khuyến khích học tập học kỳ I-2017-2018

 

Căn cứ Quyết định số 1019/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 19/10/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về việc cấp Trợ cấp xã hội học cho sinh viên hệ đại học chính quy Học kỳ I năm học 2017-2018;

Căn cứ Quyết định số 1020/QĐ-DDHKT&QTKD-CTSV ngày 19/10/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về việc Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ đại học chính quy Học kỳ I năm học 2017-2018;

Căn cứ Quyết định số 1021/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 19/10/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về việc cấp học bổng khuyến khích học tập Học kỳ I năm học 2017-2018;

Nhà trường đã tiến hành chuyển trả chế độ trơ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, học bổng khuyến khích học tập học kỳ II-2016-2017 và học kỳ I-2017-2018 cho sinh viên thông qua tài khoản Vietinbank và Agribank (Có danh sách cụ thể kèm theo).

Nhà trường đề nghị sinh viên kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình, mọi thắc mắc đề nghị sinh viên mang theo thẻ sinh viên lên phòng 208, nhà làm việc và nghiên cứu.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/cáo);

- Phòng CT-HSSV (gửi SMS);

- BCN các Khoa (t/báo tới sinh viên );

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, KH-TC.

TL.HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG KH – TC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                               

(Đã ký)

 

TS. Trần Tuấn Anh

 

Nguồn: Phòng KH-TC