V/v chi học bổng, trợ cấp sinh hoạt cho sinh viên cử tuyển năm 2017
04/01/2018 | 2862 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số:   08/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày  03 tháng 01 năm 2018

 

THÔNG BÁO
V/v chi học bổng, trợ cấp sinh hoạt cho sinh viên cử tuyển năm 2017

 

Căn cứ Hợp đồng đào tạo sinh viên cử tuyển năm 2017 giữa trường Đại học Kinh tế & QTKD với các tỉnh Sơn La, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lào Cai.

Nhà trường thông báo chi trả học bổng, trợ cấp sinh hoạt cho sinh viên cử tuyển các tỉnh trên (Có danh sách kèm theo).

Thời gian chi trả: Từ ngày 08/01 đến ngày 12/01/2018

Địa điểm: Phòng 208-Nhà làm việc và nghiên cứu

- Sinh viên khi đi nhận tiền phải mang theo thẻ sinh viên và chứng minh thư nhân dân (CMTND).

- Trường hợp sinh viên ủy quyền cho người thân lấy hộ, người được ủy quyền phải mang theo CMTND, giấy ủy quyền có xác nhận của UBND Phường/Xã (trong giấy ủy quyền ghi rõ số CMTND, ngày tháng năm sinh và mã sinh viên người ủy quyền, số CMTND của người được ủy quyền), thẻ sinh viên và CMTND của người ủy quyền.

 

Nơi nhận:

- Phòng CT-HSSV;

- BCN các Khoa;

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, KH-TC.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG KH – TC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                                  

(Đã ký)

 

TS. Trần Tuấn Anh

 

Nguồn: Phòng KHTC