Thông báo yêu cầu sinh viên mang hóa đơn khi đi thi
14/05/2018 | 5834 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

 

Số: 494/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 5 năm 2018 

 

THÔNG BÁO
V/v yêu cầu sinh viên mang theo Hóa đơn thu học phí

khi tham dự kỳ thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2017-2018

 

Căn cứ điểm b, khoản 3, Điều 20, Quyết định số 872/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 20 tháng 8 năm 2014 về Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh quy định:

“3. Điều kiện sinh viên được dự thi kết thúc học phần

…b) Sinh viên đã đóng đủ học phí tương ứng với số tín chỉ đã đăng ký học trong học kỳ.”

Căn cứ Công văn số 466/ĐHKT&QTKD-KHTC ngày 08/5/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & QTKD về việc không cho sinh viên nợ học phí dự thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2017-2018.

Nhà trường yêu cầu toàn thể sinh viên các Khóa trong trường nộp học phí sau ngày 08/5/2018 phải mang theo Hóa đơn thu học phí (Hóa đơn bán hàng) khi tham dự kỳ thi học kỳ II năm học 2017-2018.

Những sinh viên không xuất trình được Hóa đơn thu học phí (Hóa đơn bán hàng) khi cán bộ coi thi yêu cầu sẽ không được dự thi kỳ thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2017-2018.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/cáo);

- Phòng CT-HSSV (gửi SMS);

- BCN các Khoa;

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, KH-TC.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG KH – TC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

TS. Trần Tuấn Anh

 

Nguồn: Phòng KHTC