Thông báo V/v thu học phí năm học 2017-2018 Khóa 14 lớp Chất lượng cao
21/09/2017 | 3309 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

 

Số:  1029/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 9 năm 2017 

 

THÔNG BÁO
V/v thu học phí năm học 2017-2018 Khóa 14 lớp Chất lượng cao

 

Căn cứ kế hoạch học tập năm học 2017-2018;

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHTC ngày 13/7/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về việc Quy định mức thu học phí chương trình chất lượng cao Khóa 14.

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo kế hoạch thu học phí năm học 2017-2018 cho sinh viên chương trình chất lượng cao Khóa 14 như sau:

- Học kỳ I năm học 2017-2018:

+ Mức học phí: 7.500.000 đồng

+ Thời gian thu học phí: Từ ngày 21/9/2017 đến ngày 05/10/2017

+ Hình thức thu: Qua thẻ ATM hoặc Tiền mặt

+ Địa điểm thu: Phòng 208 - Nhà làm việc và nghiên cứu

- Học kỳ II năm học 2017-2018:

+ Mức học phí: 7.500.000 đồng

+ Thời gian thu học phí: Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 05/02/2018

+ Hình thức thu: Qua thẻ ATM hoặc Tiền mặt

+ Địa điểm thu: Phòng 208 - Nhà làm việc và nghiên cứu

Sinh viên khi đi nộp học phí phải lấy hóa đơn thu học phí, và phải giữ hóa đơn tới khi được cấp bằng tốt nghiệp.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/cáo);

- Phòng CT-HSSV (gửi SMS);

- BCN Khoa QTKD (t/báo tới SV);

- Trung tâm HTQT về ĐT&DH

(t/báo tới SV);

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, KH-TC.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG KH – TC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 

 

(đã ký)

 

 

TS.Trần Tuấn Anh

 

Nguồn: Phòng KH-TC