Thông báo V/v thanh quyết toán thu, chi năm 2016
25/11/2016 | 3902 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 1206/TB- ĐHKT&QTKD- KHTC                                                         Thái Nguyên, ngày 25 tháng 11  năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

Về việc thanh quyết toán thu, chi năm 2016

 

          - Căn cứ Quyết định số 19/2006/QĐ- BTC ngày 30/3/2006 ban hành Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp, Thông tư số 185/2010/TT- BTC ngày 15/11/2010 về Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ- BTC;

- Căn cứ Thông tư 161/2012/TT- BTC ngày 02/10/2012 quy định chế độ kiểm soát thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước;

- Căn cứ Thông báo số 1053/TB- ĐHKT&QTKD- KHTC ngày 27/10/2016 về việc thanh quyết toán thu, chi năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh;

Để công tác thanh quyết toán tài chính năm 2016 được kịp thời, đầy đủ và đúng niên độ kế toán, Nhà trường thông báo để các đơn vị, cá nhân trong toàn trường thực hiện như sau:

1. Mọi hoạt động thu, chi với tư cách pháp nhân của Trường đều phải được phản ánh qua hệ thống sổ sách của nhà trường, có đầy đủ chứng từ thanh quyết toán tại phòng Kế hoạch - Tài chính. Riêng đối với các khoản thu, chi do các đơn vị trong trường thực hiện, đề nghị các đơn vị lập chứng từ thu, chi và nộp đầy đủ về Phòng Kế hoạch-Tài chính chậm nhất 7 ngày kể từ ngày công tác thu, chi kết thúc. Trưởng các đơn vị trong trường sẽ phải chịu trách nhiệm trước Nhà trường nếu để xảy ra tình trạng thu, chi tại đơn vị mình mà không được phản ánh qua hệ thống sổ sách kế toán của Trường hoặc lập chứng từ thu, chi chậm so với thời gian quy định ở trên.

2. Đối với các khoản công nợ, các khoản thu, chi phát sinh trong năm 2016: Đề nghị các đơn vị, cá nhân trong trường thực hiện theo hướng dẫn tại thông báo số 1053/TB- ĐHKT&QTKD- KHTC ngày 27/10/2016 của Hiệu trưởng.

3. Đối với các đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH): Chứng từ quyết toán chi cho đề tài NCKH các cấp phải tuân thủ theo đúng các nội dung chi đã được phê duyệt trong thuyết minh của đề tài. Thời hạn thanh toán cho các đề tài NCKH cụ thể như sau:

- Đối với các đề tài NCKH cấp Bộ: Đề nghị các chủ nhiệm đề tài nộp đầy đủ các chứng từ quyết toán về phòng Kế hoạch - Tài chính trước ngày 20/12/2016 để Nhà trường làm thủ tục quyết toán kinh phí với Kho bạc nhà nước. Nếu quá thời hạn thanh toán, kinh phí Ngân sách nhà nước cấp cho đề tài sẽ phải hoàn trả lại nhà nước.

- Đối với đề tài NCKH cấp Đại học Thái Nguyên năm 2015 và đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2016: Việc quyết toán kinh phí của đề tài được thực hiện khi đề tài đã nghiệm thu chính thức. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ nhiệm đề tài hoàn thành đúng tiến độ, Nhà trường cho phép chủ nhiệm đề tài tạm ứng theo quy định với mức tối đa bằng 50% kinh phí cấp cho đề tài năm 2016. Đề nghị các chủ nhiệm đề tài có nhu cầu tạm ứng liên hệ với Phòng Kế hoạch - Tài chính để hướng dẫn thủ tục tạm ứng.

- Đối với đề tài NCKH cấp Đại học Thái Nguyên năm 2016: Đại học Thái Nguyên đã có văn bản hướng dẫn chủ nhiệm đề tài cấp Đại học Thái Nguyên năm 2016 về việc thanh toán phần kinh phí của đề tài do Đại học Thái Nguyên cấp. Riêng đối với kinh phí do nhà trường cấp cho đề tài năm 2016, đề nghị các chủ nhiệm đề tài nộp đầy đủ các chứng từ quyết toán về phòng Kế hoạch - Tài chính trước ngày 20/12/2016 để Nhà trường làm thủ tục quyết toán kinh phí với Kho bạc nhà nước.

Đề nghị các đơn vị, cá nhân trong trường nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:

-          BGH (để báo cáo);

-          Các đơn vị trong trường (để thực hiện);

-          Đăng tải Website;

-         Lưu VT, Phòng KH- TC.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

                           GS.TS Đặng Văn Minh

 

Nguồn: Phòng Kế hoạch - Tài chính