Thông báo V/v cung cấp tài khoản ngân hàng của sinh viên từ khóa 11 đến khóa 14
18/10/2017 | 3288 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

 

Số:  1128/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 10 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO
V/v cung cấp tài khoản ngân hàng của sinh viên từ Khóa 11 đến Khóa 14

                                                                                                                 

Để phục vụ tốt công tác chi trả các chế độ học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên qua hệ thống tài khoản ngân hàng.

Nhà trường yêu cầu toàn thể sinh viên trong trường cung cấp số tài khoản ngân hàng cho phòng Kế hoạch – Tài chính, sinh viên tập hợp danh sách theo lớp (Theo mẫu đính kèm).

- Sinh viên Khóa 11, 12, 13: Cung cấp tài khoản ngân hàng Vietinbank

- Sinh viên Khóa 14: Cung cấp tài khoản ngân hàng Agribank

Ban cán sự lớp tập hợp danh sách tài khoản theo mẫu đính kèm gửi về địa chỉ email nguyenvanhuykhtc@tueba.edu.vn và danh sách bản in có đầy đủ chữ ký về phòng 208 – Nhà làm việc và nghiên cứu trước 16h00 ngày 27/10/2017.

Sinh viên lưu ý:

- Số tài khoản phải là chính chủ của sinh viên.

- Tài khoản còn đang sử dụng được, không bị hết hạn hay bị khóa.

- Trong trường hợp tài khoản sinh viên đã hết hạn, bị khóa hoặc sinh viên chưa có tài khoản, đề nghị sinh viên K11, K12, K13 ra ngân hàng VietinBank, sinh viên K14 ra ngân hàng Agribank gần nhất để đăng ký mở tài khoản (khi đi mang theo Chứng minh thư nhân dân).

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Phòng CT-HSSV (gửi SMS);

- BCN các Khoa (t/báo tới sinh viên);

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, KH-TC.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG KH - TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(đã ký)

 

TS. Trần Tuấn Anh

 

Nguồn: Phòng KH-TC