THÔNG BÁO V/v chi trả chế độ hỗ trợ chi phí học tập và miễn, giảm học phí cho sinh viên
06/09/2018 | 6601 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 927/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Thái Nguyên, ngày  05 tháng 9 năm 2018

THÔNG BÁO
V/v chi trả chế độ hỗ trợ chi phí học tập và miễn, giảm học phí cho sinh viên

Căn cứ các Quyết định hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm học phí của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh;

Căn cứ Thông báo số 552/TB-KTNN ngày 24/8/2018 của Kiểm toán Nhà nước.

Nhà trường sẽ tiến hành chi trả chế độ hỗ trợ chi phí học tập và miễn, giảm học phí cho sinh viên chưa nhận từ năm học 2013-2014 đến năm học 2016-2017 bằng tiền mặt (Có danh sách kèm theo), cụ thể như sau:

- Thời gian: Từ ngày 05/9/2018 đến ngày 31/12/2018

- Địa điểm: Phòng 208 – Nhà làm việc và nghiên cứu.

Khi đi nhận tiền sinh viên mang theo thẻ sinh viên và chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước công dân (CMTND/CCCD).

Trường hợp sinh viên ủy quyền nhờ lấy hộ, người được ủy quyền mang theo CMTND/CCCD, giấy ủy quyền có xác nhận của UBND Phường/Xã (trong giấy ủy quyền ghi rõ số CMTND/CCCD, ngày tháng năm sinh và mã sinh viên người ủy quyền, số CMTND/CCCD của người được ủy quyền, nội dung ghi rõ là Ủy quyền để nhận tiền hỗ trợ chi phí học tập/miễn, giảm học phí).

Sau thời gian trên, nhà trường sẽ nộp lại tiền hỗ trợ chi phí học tập và miễn, giảm học phí của những sinh viên không đến nhận vào ngân sách nhà nước.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Phòng CT-HSSV (gửi SMS);

- BCN các Khoa;

Đăng tải Website;

- Lưu VT, KHTC.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG KH - TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

TS. Trần Tuấn Anh

 

Nguồn: Phòng KHTC