THÔNG BÁO V/v chi tiền miễn, giảm học phí Giáo dục quốc phòng cho sinh viên Khóa K13
04/01/2018 | 3507 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số:   09/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày  03 tháng 1 năm 2018

THÔNG BÁO
V/v chi tiền miễn, giảm học phí Giáo dục quốc phòng cho sinh viên Khóa K13

Căn cứ công văn số 1270/ĐHKT&QTKD-KHTC ngày 23/11/2017 của Trường ĐH Kinh tế & QTKD về việc phối hợp thực hiện miễn, giảm học phí Giáo dục quốc phòng cho sinh viên;

Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-TTGDQPAN ngày 28/12/2017 của Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An Ninh – Đại học Thái Nguyên về việc miễn, giảm học phí cho sinh viên khóa 13 trường Đại học Kinh tế & QTKD – Đại học Thái Nguyên học môn GDQP&AN.

Nhà trường sẽ tiến hành chi trả thay Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An Ninh tiền miễn, giảm học phí môn Giáo dục quốc phòng và An ninh cho sinh viên khóa K13, kế hoạch chi trả tiền miễn, giảm học phí cụ thể như sau:

Thời gian chi trả: Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018

Địa điểm: Phòng 208-Nhà làm việc và nghiên cứu

Đề nghị sinh viên khi đi nhận tiền mang theo: Thẻ sinh viên, Chứng minh thư nhân dân, Biên lai thu tiền Giáo dục quốc phòng, trường hợp sinh viên nhận tiền hộ thì phải có Giấy Ủy quyền theo đúng quy định của UBND Phường/Xã/Thị trấn.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/cáo);

- Phòng CT-HSSV (gửi SMS cho Khóa K13);

- BCN các Khoa (t/báo tới sinh viên Khóa K13);

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, KH-TC.

TL.HIỆU TRƯỞNG 
KT. TRƯỞNG PHÒNG KH – TC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                               

(Đã ký)

 

TS. Trần Tuấn Anh

 

Nguồn: Phòng KHTC