Thông báo về việc thu học phí học kỳ II-2017-2018 (Lần 3)
14/05/2018 | 5348 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

 

Số: 493/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 5 năm 2018 

 

THÔNG BÁO
V/v thu học phí học kỳ II năm học 2017-2018 (Lần 3)

 

Thực hiện kế hoạch học tập năm học 2017-2018, Nhà trường đã tiến hành thu học phí học kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên trong trường theo thông báo số 166/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC ngày 28/02/2018 và thông báo số 373/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC ngày 11/4/2018 về việc thu học phí học kỳ II năm học 2017-2018 (Lần 2).

Để tạo điều kiện cho sinh viên được dự thi kỳ thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2017-2018, Nhà trường thông báo kế hoạch thu học phí (Lần 3) như sau:

- Thời gian: Từ ngày 16/5/2018 đến ngày 21/5/2018

- Địa điểm: Phòng 208, Nhà làm việc và Nghiên cứu

Lưu ý: Sinh viên phải giữ Hóa đơn thu học phí tới khi được cấp Bằng Tốt nghiệp.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/cáo);

- Phòng CT-HSSV (gửi SMS);

- BCN các Khoa (t/báo tới SV);

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, KH-TC.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG KH – TC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 

 

(Đã ký)

 

 

TS. Trần Tuấn Anh

 

Nguồn: Phòng KHTC