Thông báo về việc nộp học phí học kỳ 1 năm học 2020-2021 với sinh viên chính quy Khóa 17
11/11/2020 | 1119 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số:1077/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc nộp học phí học kỳ I năm học 2020-2021

của sinh viên chính quy khóa 17

 

Căn cứ Quyết định số 1837/QĐ-ĐHTN ngày 14/9/2020 về việc quy định mức thu học phí năm học 2020-2021 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ mức học phí tạm thu học kỳ 1 năm học 2020-2021 của sinh viên khóa 17.

Nhà trường thông báo tới toàn thể sinh viên khóa 17 như sau:

- Đối với sinh viên nợ học phí từ 300.000 đồng trở lên, đề nghị sinh viên nộp học phí còn thiếu trước ngày 30/11/2020 tại phòng 208 - Nhà làm việc và Nghiên cứu (Có danh sách kèm theo).

- Đối với sinh viên nợ học phí dưới 300.000 đồng, Nhà trường cho phép sinh viên nộp số học phí còn thiếu vào học kỳ 2 năm học 2020-2021.

 

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Phòng CT HSSV (gửi SMS);

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, KH-TC.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG KH-TC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

ThS. Đặng Quỳnh Trinh

 

Nguồn: Phòng KH-TC