Thông báo về việc cung cấp tài khoản ngân hàng để thực hiện chi trả chế độ sinh viên
27/04/2017 | 4786 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

 

Số: 444/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Thái Nguyên, ngày  25 tháng 4  năm 2017

 

 

THÔNG BÁO
V/v cung cấp tài khoản ngân hàng để thực hiện chi trả chế độ sinh viên

                                                                                          

Để phục vụ công tác chi trả các chế độ học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên được thuận lợi, Nhà trường sẽ thực hiện chi trả các chế độ của sinh viên thông qua tài khoản ngân hàng từ học kỳ II năm học 2016-2017.

Nhà trường yêu cầu toàn thể sinh viên trong trường cung cấp số tài khoản ngân hàng về phòng Kế hoạch – Tài chính, cụ thể như sau:

- Ngân hàng được chấp nhận: VietinBank

- Các thông tin sinh viên cần cung cấp (Có mẫu kèm theo)

- Thời gian cung cấp: Từ ngày 27/4/2017 đến ngày 05/5/2017

- Địa điểm: Phòng 208 Nhà làm việc và nghiên cứu (gặp thầy Huy)

Sinh viên lưu ý:

- Số tài khoản phải là chính chủ của sinh viên.

- Tài khoản còn đang sử dụng được, không bị hết hạn hay bị khóa.

- Trong trường hợp tài khoản sinh viên đã hết hạn, bị khóa hoặc sinh viên chưa có tài khoản, đề nghị sinh viên qua ngân hàng VietinBank gần nhất để đăng ký mở tài khoản (khi đi mang theo Chứng minh thư nhân dân).

Sau thời gian trên, Nhà trường sẽ thực hiện chi trả các chế độ độ học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập cho những sinh viên trong chế độ được hưởng thông qua tài khoản đã cung cấp cho Phòng.

Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

- Phòng Công tác HSSV;

- BCN các Khoa;

- Cố vấn học tập các Lớp;

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, KHTC.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG KH - TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

TS. Trần Tuấn Anh

Tải công văn và Biểu mẫu Tại đây

Nguồn: Phòng KH-TC