Thông báo thu học phí kỳ II năm học 2017-2018 (Lần 2)
11/04/2018 | 4698 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

 

Số: 373/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 4 năm 2018 

 

THÔNG BÁO
V/v thu học phí học kỳ II năm học 2017-2018 (Lần 2)

.

Thực hiện kế hoạch học tập năm học 2017-2018, phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo kế hoạch thu học phí kỳ II năm học 2017-2018 (Lần 2) cho sinh viên trong trường như sau:

- Thời gian thu học phí: Từ ngày 12/4/2018 đến ngày 24/4/2018

- Địa điểm thu: Phòng 208 - Nhà làm việc và nghiên cứu

- Hình thức thu: Qua thẻ ATM

Lưu ý:

- Nhà trường sẽ dừng thu học phí từ ngày 26/4/2018 đến hết ngày 11/5/2018 để phục vụ công tác kiểm tra quyết toán tài chính năm 2017.

- Sinh viên khi đi nộp học phí phải lấy hóa đơn thu học phí, và phải giữ hóa đơn tới khi được cấp bằng tốt nghiệp.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/cáo);

- Phòng Đào tạo;

- Phòng CT-HSSV (gửi SMS);

- BCN các Khoa (t/báo tới SV);

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, KH-TC.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG KH – TC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 

 

(Đã ký)

 

 

TS. Trần Tuấn Anh

 

Nguồn: Phòng KH-TC