Thông bao thu học phí học kỳ II năm học 2018-2019
19/03/2019 | 4346 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 222 /TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 3 năm 2019 

THÔNG BÁO
V/v thu học phí học kỳ II năm học 2018-2019

Thực hiện kế hoạch học tập năm học 2018-2019, phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo kế hoạch thu học phí kỳ II năm học 2018-2019 cho sinh viên trong trường như sau:

- Thời gian thu học phí: Từ ngày 02/4/2019 đến ngày 12/4/2019

- Địa điểm thu: Phòng 208 - Nhà làm việc và nghiên cứu

- Hình thức thu tiền: Thu qua thẻ ATM

Sinh viên khi đi nộp học phí phải lấy hóa đơn thu học phí, và phải giữ hóa đơn tới khi được cấp bằng tốt nghiệp.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/cáo);

- Phòng Đào tạo;

- Phòng CT-HSSV (gửi SMS);

- BCN các Khoa (t/báo tới SV);

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, KH-TC.

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG KH – TC

 

 

 

Hoàng Thị Huệ

 

Nguồn: Phòng KHTC