Thông báo thu học phí học kỳ 3 năm học 2016-2017
11/07/2017 | 3257 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số: 765 /TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 7 năm 2017 


THÔNG BÁO
V/v thu học phí học kỳ 3 năm học 2016-2017

Thực hiện kế hoạch học tập năm học 2016-2017, phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo về việc thu học phí kỳ 3 năm học 2016-2017 cho sinh viên trong trường như sau:

- Thời gian thu học phí: Từ ngày 12/7/2017 đến ngày 19/7/2017

- Địa điểm thu: Phòng 208 - Nhà làm việc và nghiên cứu

Sinh viên khi đi nộp học phí phải lấy phiếu thu học phí, và phải giữ phiếu thu tới khi được cấp bằng tốt nghiệp.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/cáo);
- Phòng Đào tạo;
- Phòng CT-HSSV (gửi SMS);
- BCN các Khoa (t/báo tới SV);
- Đăng tải Website;
- Lưu VT, KH-TC.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG KH – TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


TS.Trần Tuấn Anh

 

Nguồn: Phòng KH-TC