Thông báo thu học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017
06/03/2017 | 3007 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

 

Số: 207/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 3 năm 2017 

 

THÔNG BÁO
V/v thu học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017

 

Thực hiện kế hoạch học tập năm học 2016-2017, phòng Kế hoạch – Tài chính thông báo tiến hành thu học phí kỳ 2 năm học 2016-2017 cho sinh viên trong trường.

- Thời gian thu học phí: Từ ngày 20/3/2017 đến ngày 31/3/2017

(Có kế hoạch cụ thể kèm theo)

- Địa điểm thu: Phòng 208 – Nhà làm việc và nghiên cứu

Sinh viên khi đi nộp học phí phải lấy Biên lai thu phí, lệ phí và phải giữ Biên lai thu phí, lệ phí tới khi được cấp Bằng tốt nghiệp.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/cáo);

- Phòng Đào tạo;

- Phòng CT-HSSV (gửi SMS);

- BCN các Khoa (t/báo tới SV);

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, KH-TC.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG KH – TC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 

 

(đã ký)

 

 

ThS.Trần Tuấn Anh

 

Nguồn: Phòng KH-TC