Thông báo số 341/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC ngày 04/4/2018 V/v Kiểm tra thu nhập 2017
05/04/2018 | 6864 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

 

Số:  341/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Thái Nguyên, ngày  04 tháng  4 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO
V/v kiểm tra thu nhập năm 2017

 

Hiện nay, phòng Kế hoạch – Tài chính nhà trường đã tổng hợp xong thu nhập năm 2017 của toàn thể cán bộ viên chức trong trường.

Cán bộ viên chức trong trường có nhu cầu kiểm tra thu nhập, đề nghị liên hệ với đồng chí Huy, phòng 208, Nhà làm việc và nghiên cứu.

Trân trọng thông báo.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/cáo);

- Các đơn vị trong trường;

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, KH-TC.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG KH - TC

 

 

(Đã ký)

 

ThS. Hoàng Thị Huệ

 

Nguồn: phòng KHTC