Thông báo sinh viên mang biên lai thu phí, lệ phí khi đi thi học kỳ III năm học 2016-2017
02/08/2017 | 3626 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

 

Số: 835/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 8 năm 2017 

 

THÔNG BÁO
V/v yêu cầu sinh viên mang theo Biên lai thu phí, lệ phí (Hóa đơn bán hàng)

khi tham dự kỳ thi kết thúc học phần học kỳ III năm học 2016-2017

 

Thực hiện kế hoạch học tập năm học 2016-2017, Nhà trường đã tiến hành thu học phí học kỳ III năm học 2016-2017 theo thông báo số 765/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC ngày 10/7/2017.

Căn cứ điểm b, khoản 3, Điều 20, Quyết định số 872/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 20 tháng 8 năm 2014 về Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh quy định:

“3. Điều kiện sinh viên được dự thi kết thúc học phần

…b) Sinh viên đã đóng đủ học phí tương ứng với số tín chỉ đã đăng ký học trong học kỳ.”

Nhà trường yêu cầu toàn thể sinh viên các Khóa trong trường nộp học phí sau ngày 01/8/2017 phải mang theo Biên lai thu phí, lệ phí (Hóa đơn bán hàng) khi tham dự kỳ thi học kỳ III năm học 2016-2017.

Những sinh viên không xuất trình được Biên lai thu phí, lệ phí (Hóa đơn bán hàng) khi cán bộ coi thi yêu cầu sẽ không được dự thi kỳ thi kết thúc học phần học kỳ III năm học 2016-2017.

Nơi nhận:

- Phòng CT-HSSV (gửi SMS);

- BCN các Khoa;

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, KH-TC.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

TS. Nguyễn Thanh Minh

 

Nguồn: Phòng Kế hoạch - Tài chính