Thông báo chi tiền học bổng, trợ cấp sinh hoạt cho sinh viên cử tuyển năm 2016 (đợt 2)
07/02/2017 | 2543 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

 

Số: 93/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 02 năm 2017

 

THÔNG BÁO
V/v chi học bổng, trợ cấp sinh hoạt cho sinh viên cử tuyển năm 2016 (đợt 2)

 

Căn cứ Hợp đồng đào tạo sinh viên cử tuyển năm 2016 giữa trường Đại học Kinh tế & QTKD với các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn và Quảng Ninh.

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo chi trả học bổng, trợ cấp sinh hoạt cho sinh viên cử tuyển các tỉnh trên (có danh sách kèm theo).

Thời gian chi trả: Ngày 10/02/2017

Địa điểm: Phòng 208-Nhà làm việc và nghiên cứu

- Sinh viên khi đi nhận tiền phải mang theo thẻ sinh viên và chứng minh thư nhân dân (CMTND).

- Trường hợp sinh viên ủy quyền cho người thân lấy hộ, người được ủy quyền phải mang theo CMTND, giấy ủy quyền có xác nhận của UBND Phường/Xã (trong giấy ủy quyền ghi rõ số CMTND, ngày tháng năm sinh và mã sinh viên người ủy quyền, số CMTND của người được ủy quyền), thẻ sinh viên và CMTND của người ủy quyền.

 

Nơi nhận:

- Phòng CT-HSSV;

- BCN các Khoa;

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, KH-TC.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG KH – TC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                                   

(đã ký)

 

ThS. Trần Tuấn Anh

 

Nguồn: Phòng KH-TC