Thông báo chi tiền học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2016-2017
24/05/2017 | 3169 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

 

Số: 581/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 5 năm 2017

 

THÔNG BÁO
V/v chi trả chế độ học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội

học kỳ II năm học 2016-2017

                                                                                          

Thực hiện thông báo số 444/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC ngày 25/4/2017 về việc cung cấp tài khoản ngân hàng để thực hiện chi trả chế độ sinh viên.

Ngày 23/5/2017, Nhà trường đã tiến hành chuyển tiền học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội cho những sinh viên trong diện được hưởng đã cung cấp số tài khoản cho phòng Kế hoạch – Tài chính (Có danh sách đăng tải trên Website). Nhà trường chưa thực hiện chi trả chế độ hỗ trợ chi phí học tập do đang chờ nguồn kinh phí từ cấp trên.

Nhà trường đề nghị những sinh viên có tên trong danh sách nhận tiền trên kiểm tra số tiền đã nhận trong tài khoản. Trong trường hợp sinh viên có sai sót hoặc chưa nhận được tiền, đề nghị liên hệ với phòng Kế hoạch – Tài chính (gặp thầy Huy, phòng 208, Nhà làm việc và nghiên cứu, đt 0208.3.947.147).

Đối với những sinh viên được hưởng các chế độ học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập chưa cung cấp tài khoản, đề nghị khẩn trương cung cấp tài khoản (Theo mẫu đính kèm) gửi về phòng 208, phòng Kế hoạch – Tài chính trước ngày 29/5/2017 để Nhà trường thực hiện chi trả các chế độ theo quy định./.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Phòng CT-HSSV (gửi SMS);

- BCN các Khoa;

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, KHTC.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG KH - TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(đã ký)

 

TS. Trần Tuấn Anh

 

Nguồn: Phòng KH-TC