Thông báo 348/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC ngày 05/4/2018 v/v Kế hoạch giao dự toán thu, chi năm 2018
06/04/2018 | 13128 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 348 /TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 04  năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc Kế hoạch giao dự toán thu, chi năm 2018

 

Căn cứ Dự toán thu, chi năm 2018 của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đã được Đại học Thái Nguyên phê duyệt;

Nhà trường sẽ tiến hành giao dự toán NSNN năm 2018 cho các đơn vị trong trường để theo dõi và thực hiện.

Thời gian: Thứ năm, ngày 12 tháng 04 năm 2018.

Địa điểm: Phòng họp A

Thành phần: Hiệu trưởng; Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính; Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm, các tổ chức Đoàn thể trong Nhà trường

(Lịch làm việc cụ thể theo biểu chi tiết đính kèm)

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị có mặt đầy đủ, đúng giờ để buổi làm việc đạt hiệu quả cao nhất./.

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Các đơn vị (để t/h);

- Website (đăng tải);

- Lưu: VT, KHTC.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

TS. Trần Quang Huy

 

Nguồn: Phòng KH-TC