Thông báo 213 về việc quyết toán thuế TNCN 2017, đăng ký MST, bổ sung người phụ thuộc và khấu trừ thuế 2018
09/03/2018 | 6978 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

 

Số: 213/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Thái Nguyên, ngày  9 tháng  3 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO
V/v quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017 và đăng ký mã số thuế, bổ sung người phụ thuộc, khấu trừ thuế thu nhập cá nhân năm 2018

 

Căn cứ Thông tư số 156/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ/CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế Thu nhập cá nhân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân;

Căn cứ Thông tư số 92/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;

Căn cứ thông tư 95/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

Trường Đại học Kinh tế và QTKD thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên trong trường và người lao động (gọi chung là người lao động) các nội dung sau:

1. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2017

1.1. Về việc tập hợp các chứng từ từ thiện nhân đạo, khuyến học năm 2017

Các đơn vị tập hợp danh sách các cá nhân và số tiền tham gia đóng góp các khoản từ thiện nhân đạo, khuyến học năm 2017 có xác nhận của đơn vị được nhận hoặc của Công đoàn trường để làm cơ sở tính giảm trừ thuế TNCN năm 2017.

1.2. Ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2017

Nhà trường thực hiện quyết toán thu nhập từ tiền lương, tiền công thay cho người lao động có ủy quyền quyết toán thuế, thỏa mãn đồng thời 03 điều kiện sau:

1) Có hợp đồng lao động với nhà trường trong năm 2017 từ 03 tháng trở lên.

2) Đã có mã số thuế tại thời điểm ủy quyền.

3) Chỉ có thu nhập tại trường hoặc có thu nhập tại trường và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng/tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn và không có nhu cầu quyết toán thuế với phần thu nhập này.

Người lao động không thỏa mãn đồng thời các điều kiện trên phải tự quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Hồ sơ đăng ký ủy quyền theo Mẫu số: 02/UQ-QTT-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính).

2. Đăng ký mã số thuế, bổ sung người phụ thuộc và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân năm 2018

2.1. Đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân năm 2018

Người lao động làm việc tại trường chưa có mã số thuế TNCN bắt buộc phải đăng ký mã số thuế TNCN, hồ sơ gồm:

- Mẫu số: 05/ĐK-TCT (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính).

- Bản sao không cần công chứng: Thẻ Căn cước công dân (CCCD), Chứng minh thư nhân dân (CMTND) hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực.

Trường hợp các đơn vị trong trường khi ký kết hợp đồng lao động với các cá nhân ngoài trường phải có trách nhiệm cung cấp mã số thuế TNCN hoặc CCCD/CMTND/Hộ chiếu cho Phòng Kế hoạch - Tài chính.

Trường hợp cá nhân đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế:

Mẫu số: 08-MST (Ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính).

2.2. Đăng ký giảm trừ người phụ thuộc và bổ sung hồ sơ người phụ thuộc năm 2018

Người lao động chỉ phải đăng ký giảm trừ người phụ thuộc 01 lần trong suốt thời gian làm việc tại trường.

Trường hợp đăng ký mới hoặc đăng ký bổ sung, thay đổi người phụ thuộc hồ sơ gồm:

- Mẫu số: 20-ĐK-TCT (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

- Kèm theo bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ CCCD hoặc Giấy CMTND còn hiệu lực (đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên) hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực (đối với cá nhân là người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi); bản sao không yêu cầu chứng thực Hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực (đối với cá nhân là người phụ thuộc có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài).

2.3. Khấu trừ thuế TNCN năm 2018

- Đối với người lao động có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên, nhà trường sẽ thực hiện khấu trừ thuế TNCN hàng tháng theo biểu thuế lũy tiến từng phần vào tiền lương, tiền công của người lao động hoặc thu tiền mặt.

- Đối với người lao động có hợp đồng lao động dưới 3 tháng có thu nhập phát sinh tại trường từ 2.000.000đ/tháng hoặc 2.000.000đ/lần trả thu nhập trở lên thì các đơn vị trong trường thực hiện khấu trừ thuế TNCN trước khi trả thu nhập cho người lao động như sau:

+ Nếu người lao động có cam kết chỉ phát sinh thu nhập tại trường và tổng thu nhập trong năm không đến mức phải nộp thuế TNCN theo quy định thì sẽ không bị khấu trừ thuế TNCN. Người lao động đăng ký và ghi rõ Mã số thuế theo Mẫu số 02/CK-TNCN (ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính).

+ Nếu người lao động không có cam kết thì các đơn vị trong trường thực hiện khấu trừ thuế TNCN với thuế suất 10% trên mỗi lần chi trả thu nhập.

- Đối với người nước ngoài có thời gian cư trú tại Việt Nam dưới 183 ngày, các đơn vị trong trường  thực hiện khấu trừ thuế TNCN với thuế suất 20% trên mỗi lần chi trả thu nhập.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

Các Phòng, Khoa, Trung tâm tập hợp hồ sơ theo đơn vị và gửi về:

- Địa điểm: Phòng 208  Nhà làm việc và nghiên cứu

- Thời gian:

+ Nộp chứng từ từ thiện nhân đạo, khuyến học, ủy quyền Quyết toán thuế TNCN năm 2017: Đến ngày 19/03/2018

+ Đăng ký MST, bổ sung người phụ thuộc năm 2018: Đến ngày 10/12/2018

Tải Mẫu biểu kèm theo Tại đây

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/cáo);

- Các đơn vị trong trường (t/hiện);

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, KH-TC.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG KH - TC

 

   

(Đã ký)

 

 

ThS. Hoàng Thị Huệ

 

Nguồn: Phòng KH-TC