Thông báo 166/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC ngày 28/2/2018 V/v thu học phí học kỳ II-2017-2018
28/02/2018 | 4972 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

 

Số:  166/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 02 năm 2018 

 

THÔNG BÁO
V/v thu học phí học kỳ II năm học 2017-2018

 

Thực hiện kế hoạch học tập năm học 2017-2018, phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo kế hoạch thu học phí kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên trong trường như sau:

- Thời gian thu học phí: Từ ngày 12/03/2018 đến ngày 23/03/2018

( Có kế hoạch chi tiết kèm theo ).

- Địa điểm thu: Phòng 208 - Nhà làm việc và nghiên cứu

Sinh viên khi đi nộp học phí phải lấy hóa đơn thu học phí, và phải giữ hóa đơn tới khi được cấp bằng tốt nghiệp.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/cáo);

- Phòng Đào tạo;

- Phòng CT-HSSV (gửi SMS);

- BCN các Khoa (t/báo tới SV);

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, KH-TC.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG KH – TC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 

 

(Đã ký)

 

 

TS. Trần Tuấn Anh

 

Nguồn: Phòng KHTC