Thông báo 1256/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC ngày 21/11/2017
21/11/2017 | 358 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

 


Số: 1256/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Thái Nguyên, ngày  21 tháng  11 năm 2017

 

THÔNG BÁO
V/v tiếp tục chi trả chế độ miễn giảm học phí cho sinh viên chưa nhận

 

 

Căn cứ các Quyết định miễn, giảm học phí từ kỳ I năm học 2013-2014 đến học kỳ I năm học 2017-2018 của trường ĐH Kinh tế & QTKD;

Căn cứ vào tình hình sinh viên thực tế đến nhận học phí miễn, giảm;

Phòng Kế hoạch – Tài chính nhà trường tiếp tục chi trả chế độ miến, giảm học phí cho sinh viên chưa đến nhận (Có danh sách kèm theo).

- Thời gian: Thứ 3, thứ 5 hàng tuần

- Địa điểm: Phòng 208, Nhà làm việc và nghiên cứu

Lưu ý với sinh viên:

- Sinh viên khi đi nhận tiền phải mang theo thẻ sinh viên và chứng minh thư nhân dân (CMTND).

- Trường hợp sinh viên ủy quyền cho người thân lấy hộ, người được ủy quyền mang theo CMTND, giấy ủy quyền có xác nhận của UBND Phường/Xã (trong giấy ủy quyền ghi rõ số CMTND, ngày tháng năm sinh và mã sinh viên người ủy quyền, số CMTND của người được ủy quyền), thẻ sinh viên và CMTND của người ủy quyền.

 

Nơi nhận:

- Phòng CT-HSSV;

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, KH-TC.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG KH – TC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

TS. Trần Tuấn Anh

 

Nguồn: Phòng KHTC