Quyết định miễn, giảm học phí học kỳ II-2016-2017 cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
08/05/2017 | 2982 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

 

Số:  429/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHTC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn, giảm học phí kỳ II năm học 2016-2017

cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên phần mềm quản lý học phí IU

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Căn cứ Quyết định số 2424/QĐ-ĐHTN ngày 22/10/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ – TTg ngày 02/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 401/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 25/4/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế & QTKD – Đại học Thái Nguyên về việc miễn, giảm học phí cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn học kỳ II năm học 2016-2017;

            Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Miễn 100% học phí học kỳ II năm học 2016-2017 cho sinh viên Lê Nhật Linh, lớp K12 Kế toán 3, mã sinh viên DTE1553403010178 với số tiền: 2.955.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Hai triệu chín trăm năm mươi lăm nghìn đồng chẵn./.).

Điều 2. Thời gian miễn, giảm học phí thực hiện trong học kỳ II năm học 2016-2017 (từ tháng 02/2017 đến hết tháng 6/2017). Học phí miễn, giảm của sinh viên được hạch toán trực tiếp trên phần mềm quản lý đào tạo IU.

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, phòng Công tác HSSV, phòng Đào tạo, Trưởng Khoa Kế toán và sinh viên Lê Nhật Linh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, KH-TC.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

TS. Trần Quang Huy

 

Nguồn: Phòng KHTC