Quyết định miễn, giảm học phí học kỳ II-2016-2017 cho sinh viên chính quy trên phần mềm IU
08/05/2017 | 3150 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

 

Số: 428/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHTC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn, giảm học phí kỳ II năm học 2016-2017

cho sinh viên hệ đại học chính quy trên phần mềm quản lý học phí IU

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Căn cứ Quyết định số 2424/QĐ-ĐHTN ngày 22/10/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ – TTg ngày 02/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 358/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 20/4/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế & QTKD – Đại học Thái Nguyên về việc miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2016-2017;

            Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2016-2017 cho 586 sinh viên hệ đại học chính quy với số tiền là: 1.493.430.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Một tỷ bốn trăm chín mươi ba triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng chẵn./.).

(Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Thời gian miễn, giảm học phí thực hiện trong học kỳ II năm học 2016-2017 (từ tháng 2/2017 đến hết tháng 6/2017). Học phí miễn, giảm của sinh viên được hạch toán trực tiếp trên phần mềm quản lý đào tạo IU.

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, phòng Công tác HSSV, phòng Đào tạo, Trưởng các Khoa và các sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, KH-TC.

 

     HIỆU TRƯỞNG

 

            (đã ký)

 

 

TS. Trần Quang Huy

 

Nguồn: Phòng KHTC