Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016
02/03/2017 | 4540 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

 

Số: 194/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 3 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO
V/v hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016

 

Căn cứ Thông tư số 156/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định83/2013/NĐ/CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế Thu nhập cá nhân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân;

Căn cứ Thông tư số 92/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;

Căn cứ công văn số 340/CT-TTHT ngày 24/02/2017 của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên về việc phối hợp tuyên truyền hỗ trợ Quyết toán thuế năm 2016.

Trường Đại học Kinh tế và QTKD thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên trong trường một số hướng dẫn quan trọng liên quan đến quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016 (Chi tiết trong file đính kèm đăng tải trên website).

Trường Đại học Kinh tế & QTKD thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên trong trường cùng thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/cáo);

- Các đơn vị trong trường (t/hiện);

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, KH-TC.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG KH-TC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(đã ký)

 

 

ThS. Trần Tuấn Anh

 

Nguồn: Phòng KH-TC