Công văn về việc xây dựng kế hoạch công tác của Nhà trường năm học 2017 - 2018
09/06/2017 | 6600 lượt xem

ĐẠI HỌC THÀI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

                      Số: 650/ĐHKT& QTKD-KHTC

V/v xây dựng kế hoạch công tác của Nhà trường năm học 2017 - 2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  09 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Các đơn vị trong trường

 

Căn cứ kế hoạch công tác tháng 6 năm 2017 của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Nhà trường yêu cầu các đơn vị trong Trường xây dựng kế hoạch công tác năm học 2017 – 2018 theo các nội dung sau:

1. Mô tả các hoạt động mà đơn vị sẽ thực hiện trong năm học 2017 - 2018.

2. Xây dựng kế hoạch hoạt động của đơn vị theo biểu mẫu đính kèm.

Các đơn vị nộp bản in và file điện tử về phòng Kế hoạch – Tài chính (cho đồng chí Tuấn Anh theo địa chỉ e-mail: Tuananhtueba@gmail.com.vn) trước ngày 19/06/2017.

Đây là một hoạt động rất quan trọng của Nhà trường trong năm học 2017 -2018. Nhà trường đề nghị các đơn vị được phân công nhiệm vụ nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Các đơn vị (để T/h);

- Website (đăng tải)

- Lưu VT, phòng KH-TC

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

TS. Trần Quang Huy 

 

Nguồn: Phòng KHTC