Chuyển trả chế độ cho sinh viên kỳ 1-2020-2021
14/12/2020 | 966 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số:    1202  /TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày  14   tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
V/v chuyển trả chế độ cho sinh viên học kỳ I năm học 2020-2021

 

Thực hiện kế hoạch chi trả chế độ sinh viên năm học 2020-2021, Nhà trường đã thực hiện chuyển tiền cho sinh viên được hưởng các chế độ: hỗ trợ chi phí học tập; miễn, giảm học phí; trợ cấp xã hội; hỗ trợ học tập vào ngày 11/12/2020.

Nhà trường thông báo tới những sinh viên được hưởng chế độ như sau:

1. Sinh viên kiểm tra, đối chiếu số tiền được hưởng theo danh sách đính kèm với số tiền thực nhận qua tài khoản cá nhân. Trường hợp sinh viên phát hiện sự chênh lệch thì phản hồi ngay về phòng Kế hoạch - Tài chính.

2. Đề nghị những sinh viên thuộc diện được hưởng chế độ nhưng chưa cung cấp số tài khoản ngân hàng Agribank gặp thầy Nguyễn Văn Huy, phòng Kế hoạch - Tài chính (Số điện thoại: 0915995662) để cung cấp số tài khoản (Có danh sách kèm theo).

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/cáo);

- Phòng CT-HSSV (gửi SMS);

- BCN các Khoa (t/báo tới sinh viên);

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, KH-TC.

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG KH – TC

                        

(Đã ký)

      

ThS. Đặng Quỳnh Trinh

 

Nguồn: Phòng KHTC