Thông báo về việc mang Biên lai thu phí, lệ phí khi đi thi
14/11/2016 | 1396 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

 

Số:  1134/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 11 năm 2016 

 

THÔNG BÁO
V/v yêu cầu sinh viên mang Biên lai thu phí, lệ phí khi đi thi

 

Thực hiện kế hoạch học tập năm học 2016-2017, nhà trường đã tiến hành thu học phí học kỳ I năm học 2016-2017 theo thông báo số 868/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC ngày 29/8/2016.

Căn cứ điểm b, khoản 3, Điều 20, Quyết định số 872/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 20 tháng 8 năm 2014 về Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh quy định:

“3. Điều kiện sinh viên được dự thi kết thúc học phần

…b) Sinh viên đã đóng đủ học phí tương ứng với số tín chỉ đã đăng ký học trong học kỳ.”

Nhà trường yêu cầu toàn thể sinh viên chính quy đã nộp học phí học kỳ I năm học 2016-2017 sau ngày 07/11/2016 phải mang Biên lai thu phí, lệ phí khi đi thi để được tham dự kỳ thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2016-2017.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/cáo);

- Phòng Đào tạo;

- Phòng CT-HSSV (gửi SMS);

- BCN các Khoa;

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, KH-TC.

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG KH - TC


 

(Đã ký)

 

 

ThS. Đặng Quỳnh Trinh

 

Nguồn: Phòng KH-TC