Thông báo thu học phí kỳ I năm học 2016-2017
29/08/2016 | 1435 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

 

Số:  868/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Thái Nguyên, ngày  29 tháng 8 năm 2016 

 

THÔNG BÁO
V/v thu học phí kỳ I năm học 2016-2017

 

Thực hiện kế hoạch học tập năm học 2016-2017, phòng Kế hoạch – Tài chính tiến hành thu học phí kỳ I năm học 2016-2017 cho sinh viên trong trường. Lịch thu cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm, hình thức thu học phí

STT

Khóa/Khoa

Ngày

Mức học phí

Địa điểm

Hình thức thu

1

K10 Kế toán

13/09/2016

Chính quy Chất lượng cao: 256.100đ/tín chỉ
K12 chính quy và các khóa cũ: 197.000đ/tín chỉ
K13 chính quy: 195.600đ/tín chỉ
Liên thông chính quy: 295.500đ/tín chỉ

Phòng 208 Nhà làm việc và nghiên cứu

K9 và các khóa cũ: nộp bằng tiền mặt;

K10 đến K12: nộp qua thẻ ATM

Vietinbank

2

K10 Kinh tế

14/09/2016

K10 QL-LKT

3

K10 TCNH

15/09/2016

K10 QTKD

4

K10 Marketing, TM&DL

16/09/2016

K11 Kế toán

5

K11 Kinh tế

19/09/2016

K11 QL-LKT

K11 Marketing, TM&DL

6

Khóa 9 và các khóa cũ

20/09/2016

7

K11 TCNH

21/09/2016

K11 QTKD

8

K12 Kế toán

22/09/2016

9

K12 Kinh tế

23/09/2016

K12 QL-LKT

K12 TCNH

K12 QTKD

K12 Marketing, TM&DL

2. Những lưu ý với sinh viên

- Sinh viên K13 có thể nộp học phí tất cả các ngày trong tuần.

- Sinh viên có thắc mắc về học phí mang Biên lai thu phí, lệ phí đến địa điểm nộp học phí đối chiếu và phải giữ Biên lai thu phí, lệ phí tới khi được cấp Bằng tốt nghiệp.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/cáo);

- Phòng Đào tạo;

- Phòng CT-HSSV (gửi SMS);

- BCN các Khoa (t/báo tới SV);

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, KH-TC.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG KH – TC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 

 

(đã ký)

 

 

ThS.Trần Tuấn Anh

 

Nguồn: Phòng Kế hoạch - Tài chính
Nguyễn Văn Huy