Thông báo kế hoạch thu học phí Lớp cao học K12, 13 năm học 2016-2017
01/11/2016 | 1487 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số1071/ ĐHKT&QTKD-KHTC
V/v thông báo kế hoạch thu học phí
Lớp cao học K12, 13 năm học 2016-2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 31 tháng 10 năm 2016

 

             Kính gửi:     - Phòng Đào tạo;

                                - Học viên lớp Cao học khóa 12, 13

 

Thực hiện kế hoạch đào tạo lớp cao học khóa 12, khóa 13, Nhà trường thông báo kế hoạch thu học phí năm học 2016-2017 như sau:

1. Thời gian thu: Từ ngày 07/11/2016 đến 13/11/2016.

2. Hình thức thu:

- Thu bằng tiền mặt: Học viên nộp tiền mặt tại Phòng 208 - Nhà làm việc và nghiên cứu

- Thu tiền bằng chuyển khoản:

Học viên chuyển tiền học phí vào tài khoản số: 240 01 01 0126126 - Tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên

Đơn vị hưởng: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

3. Mức thu học phí năm học 2016-2017: 10.050.000đồng/học viên.

Riêng đối với học viên khóa 12: Do mức thu học phí năm học 2015-2016 tăng theo quy định của Chính phủ nên học viên khóa 12 nộp học phí bổ sung là 540.000đồng/học viên.

Khi học viên nộp tiền bằng hình thức chuyển khoản, đề nghị học viên ghi đầy đủ “Họ và tên”, “lớp”, trên Giấy nộp tiền và ghi đúng tên “ Đơn vị hưởng”

Để việc thu học phí các lớp Cao học khóa 12, 13 thực hiện theo đúng kế hoạch, kính đề nghị Phòng Đào tạo, giáo viên chủ nhiệm các lớp và các đơn vị có liên quan chỉ đạo thực hiện.

 

Nơi nhận:
- BGH (để b/c);
- Phòng Đào tạo (để t/h);
- Đăng tải website;
- Học viên (để t/h);
- Lưu VT, KH-TC.

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG KH-TC

ThS.Đặng Quỳnh Trinh

 

 

Nguồn: Phòng Kế hoạch - Tài chính