V/v tổ chức làm thêm giờ
08/09/2016 | 3834 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số: 894/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 5 tháng 9  năm 2016

THÔNG BÁO
V/v tổ chức làm thêm giờ tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Căn cứ Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động;

Căn cứ Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động;

Căn cứ Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động;

Để đảm bảo việc tổ chức làm thêm giờ tại trường được thực hiện theo đúng quy định của nhà nước, nhà trường thông báo tới toàn thể cán bộ viên chức về việc làm thêm giờ tại trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh từ tháng 9 năm 2016 như sau:

  1. Việc tổ chức làm thêm giờ tại các đơn vị trong trường chỉ được thực hiện đối với các công việc có tính chất đột xuất, cấp bách và không thể trì hoãn. Trưởng đơn vị có người làm thêm giờ phải có phương án trình Hiệu trưởng phê duyệt trước khi thực hiện. Số giờ làm thêm không vượt quá 200 giờ/năm/người theo quy định của Bộ luật lao động.
  2. Nhà trường sẽ không thanh toán chế độ làm thêm giờ đối với các trường hợp sau đây:

– Công việc bố trí làm thêm giờ là các công việc phát sinh mang tính chất thường xuyên thuộc phạm vi chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị có người làm thêm giờ.

– Việc bố trí cán bộ làm thêm giờ đối với các công việc có tính chất đột xuất, cấp bách, không thể trì hoãn nhưng chưa được Hiệu trưởng phê duyệt trước khi thực hiện.

Đề nghị các đơn vị trong trường nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:
– BGH (để b/c);
– Các đơn vị (để t/h);
– Website (đăng tải);
– Lưu: VT, KHTC.

HIỆU TRƯỞNG

GS.TS. Đặng Văn Minh

 

Nguồn: Phòng KH-TC