Thông báo V/v thanh quyết toán thu, chi năm 2017
24/10/2017 | 6872 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 1139/TB- ĐHKT&QTKD- KHTC                                                          Thái Nguyên, ngày 20 tháng 10 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

Về việc thanh quyết toán thu, chi năm 2017

 

          - Căn cứ Quyết định số 19/2006/QĐ- BTC ngày 30/3/2006 ban hành Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp, Thông tư số 185/2010/TT- BTC ngày 15/11/2010 về Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ- BTC;

            - Căn cứ Thông tư 161/2012/TT- BTC ngày 02/10/2012 quy định chế độ kiểm soát thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước;

- Căn cứ Thông tư 39/2016/TT- BTC ngày 01/3/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 161/2012/TT- BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Để công tác thanh quyết toán tài chính năm 2017 được kịp thời, đầy đủ và đúng niên độ kế toán, Nhà trường thông báo để các đơn vị, cá nhân trong toàn trường thực hiện như sau:

1. Mọi hoạt động thu chi (bao gồm tất cả các nguồn) phải được phản ánh qua hệ thống sổ sách của Nhà trường, có đầy đủ chứng từ thanh quyết toán tại phòng Kế hoạch- Tài chính.

2. Đối với các khoản công nợ: Các đơn vị, cá nhân có số dư tạm ứng từ 01/01/2017 đến 30/9/2017 phải nộp chứng từ hoàn ứng trước ngày 15/11/2017. Các đơn vị, cá nhân tạm ứng kinh phí sau ngày 30/9/2017 phải thanh toán hoàn ứng trước ngày 20/12/2017. Kết thúc năm tài chính, các đơn vị, cá nhân phải đối chiếu công nợ với kế toán thanh toán, các cá nhân tạm ứng sử dụng không hết kinh phí, hoặc quá thời hạn thanh toán phải nộp lại kinh phí cho Nhà trường (nếu không Nhà trường sẽ khấu trừ vào lương và các khoản thu nhập khác).

3. Đối với các đề tài nghiên cứu khoa học: Đề nghị các chủ nhiệm đề tài thực hiện theo nội dung và dự toán được phê duyệt, đồng thời nộp đầy đủ các chứng từ thanh quyết toán về Phòng Kế hoạch- Tài chính trước ngày 15/12/2017 để Nhà trường quyết toán kinh phí với Kho bạc Nhà nước. Nếu quá thời hạn thanh toán, kinh phí cấp cho đề tài sẽ hoàn trả lại Ngân sách Nhà nước.

4. Đối với các công việc, hoạt động đã thực hiện và phát sinh kinh phí trong năm 2017 như: công tác phí, sửa chữa, mua sắm nhỏ, chi giảng dạy, chi vượt giờ giảng, văn phòng phẩm, v.v ... các đơn vị và cá nhân cần nộp chứng từ quyết toán cho Phòng Kế hoạch- Tài chính để Nhà trường cân đối chi trả, quyết toán trong năm 2017. Phòng Kế hoạch- Tài chính nhận chứng từ thanh toán năm 2017 đến hết ngày 20/12/2017. Nếu quá thời hạn thanh toán trên, Nhà trường sẽ không quyết toán các khoản kinh phí đó và các đơn vị, cá nhân phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

5. Đối với các khoản thu:

Tất cả các khoản thu (thu học phí, lệ phí tuyển sinh, lệ phí tốt nghiệp, kinh phí các lớp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, thu bổ sung kiến thức, lệ phí ký túc xá, BHYT, khám sức khoẻ, tiền điện, điện thoại vượt định mức,...) phải được thu tập trung tại Phòng Kế hoạch- Tài chính. Các đơn vị, cá nhân trong trường nếu đã thu các khoản thu trên thì phải nộp đầy đủ về Phòng Kế hoạch- Tài chính và chấm dứt tình trạng tự thu.

Đề nghị các đơn vị, cá nhân trong trường nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo);

- Các đơn vị trong trường (để thực hiện);

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, Phòng KH- TC.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

  TS. Trần Quang Huy

 

Nguồn: Phòng KH-TC
Phòng KH-TC