Thông báo về kế hoạch xây dựng dự toán thu, chi ngân sách 2017
02/03/2017 | 8850 lượt xem

ĐẠI HỌC THÀI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

                  Số:  195 /ĐHKT& QTKD-KHTC

V/v xây dựng dự toán thu, chi ngân sách năm 2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  02  tháng 03 năm 2017

 

             Kính gửi: Trưởng các đơn vị

 

Căn cứ kết luận cuộc họp xây dựng dự toán thu, chi ngân sách năm 2017 của Đại học Thái Nguyên ngày 14 tháng 02 năm 2017;

Nhà trường tiến hành xây dựng kế hoạch dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017 cho các đơn vị trong trường cụ thể như sau:

Thời gian: 8h00 Thứ 5, ngày 09 tháng 03 năm 2017.

Địa điểm: Phòng họp A

Thành phần: Hiệu trưởng, Lãnh đạo và chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính; Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm, Viện nghiên cứu kinh tế xanh, các tổ chức đoàn thể trong trường. (Lịch làm việc cụ thể theo bảng chi tiết).

Để việc xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước thực hiện có hiệu quả, các đơn vị mang theo bảng dự toán các hoạt động đơn vị mình đã xây dựng để rà soát và đối chiếu. Nhận được công văn này đề nghị Trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Các đơn vị (để T/h);

- Website (đăng tải)

- Lưu VT, phòng KH-TC

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

GS. TS. Đặng Văn Minh 

 

Nguồn: Phòng KH-TC