Thông báo mở thẻ Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Thái Nguyên
07/11/2017 | 5966 lượt xem

    ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ&QTKD                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 1188/TB- ĐHKT&QTKD-KHTC                                                          Thái Nguyên, ngày 06 tháng 11 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v triển khai mở thẻ ATM cho cán bộ viên chức và người lao động tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Thái Nguyên

 

Kính gửi: Các đơn vị Phòng, khoa, trung tâm trong Nhà trường

 

Thực hiện theo biên bản thỏa thuận hợp tác tài trợ cho giáo dục ngày 01/8/2017 giữa trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Thái Nguyên (viết tắt là: Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên). Theo đó, bắt đầu từ tháng 11/2017, Nhà trường sẽ thực hiện trả lương hàng tháng cho cán bộ viên chức và người lao động của Nhà trường qua thẻ ATM của ngân hàng Agribank.

Để thực hiện việc mở tài khoản ATM của Ngân hàng Agribank cho cán bộ viên chức và người lao động được kịp thời, Nhà trường đề nghị trưởng các đơn vị thông báo tới toàn thể cán bộ viên chức và người lao động của đơn vị một số nội dung như sau:

-         Thời gian mở thẻ ATM: Từ ngày 13/11/2017 đến ngày 16/11/2017

(Theo kế hoạch đính kèm)

-           Địa điểm: Sảnh tầng 1, Nhà làm việc - Nghiên cứu, trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

-           Mỗi cán bộ viên chức và người lao động chuẩn bị: 01 bản photocopy giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu và 01 ảnh thẻ (3x4) có ghi tên ở mặt sau ảnh thẻ

Nhận được thông báo này đề nghị các đơn vị thông báo tới toàn thể cán bộ viên chức và người lao động trong đơn vị được biết và thực hiện./.                  

Nơi nhận:                           

- Như trên(để t/h); 

-BGH (để b/c)                                                            

- Lưu VT, P.KHTC.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

TS. Trần Quang Huy

 

Nguồn: Phòng KHTC