THÔNG BÁO V/v thu học phí học kỳ I năm học 2018-2019
25/09/2018 | 5793 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 1008/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 24 tháng  9 năm 2018 

THÔNG BÁO
V/v thu học phí học kỳ I năm học 2018-2019

Thực hiện kế hoạch học tập năm học 2018-2019, phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo kế hoạch thu học phí kỳ I năm học 2018-2019 cho sinh viên trong trường như sau:

- Thời gian thu học phí: Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 12/10/2018

- Địa điểm thu: Phòng 208 - Nhà làm việc và nghiên cứu.

Sinh viên khi đi nộp học phí phải lấy hóa đơn thu học phí, và phải giữ hóa đơn tới khi được cấp bằng tốt nghiệp.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/cáo);

- Phòng Đào tạo;

- Phòng CT-HSSV (gửi SMS);

- BCN các Khoa (t/báo tới SV);

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, KH-TC.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG KH – TC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 

 

(Đã ký)

 

 

TS. Trần Tuấn Anh

 

Nguồn: Phòng KHTC