Thông báo về việc mang hóa đơn khi đi thi kết thúc học phần học kỳ 3-2017-2018
01/08/2018 | 5679 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

 

Số:  778/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Thái Nguyên, ngày  01 tháng 8 năm 2018 

 

THÔNG BÁO
V/v yêu cầu sinh viên mang theo Hóa đơn thu học phí

khi tham dự kỳ thi kết thúc học phần học kỳ III năm học 2017-2018

 

Căn cứ điểm b, khoản 3, Điều 20, Quyết định số 872/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 20 tháng 8 năm 2014 về Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh quy định:

“3. Điều kiện sinh viên được dự thi kết thúc học phần

…b) Sinh viên đã đóng đủ học phí tương ứng với số tín chỉ đã đăng ký học trong học kỳ.”

Nhà trường yêu cầu toàn thể sinh viên các Khóa trong trường phải mang theo Hóa đơn thu học phí (Hóa đơn bán hàng) khi tham dự kỳ thi học kỳ III năm học 2017-2018.

Những sinh viên không xuất trình được Hóa đơn thu học phí (Hóa đơn bán hàng) khi cán bộ coi thi yêu cầu sẽ không được dự thi kỳ thi kết thúc học phần học kỳ III năm học 2017-2018.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/cáo);

- Phòng CT-HSSV (gửi SMS);

- BCN các Khoa (t/báo tới SV);

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, KH-TC.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG KH – TC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

TS. Trần Tuấn Anh

 

Nguồn: Phòng KHTC