Thông báo thu tiền khám sức khỏe sinh viên K12 (Lần 2)
19/04/2019 | 4635 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

 

Số: 328 /TB - ĐHKT&QTKD - KHTC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày 19  tháng 4 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc thu tiền khám sức khoẻ sinh viên K12 năm 2019 (Lần 2)

 

          Căn cứ Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/05/2013 của Bộ y tế về việc “Hướng dẫn khám sức khoẻ”.

Căn cứ Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 20/08/2012 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc Quy định giá dịch vụ Khám chữa bệnh – khám sức khoẻ.

Căn cứ vào Tờ trình Ban Giám hiệu ngày 09 /4/2019 về việc “Khám sức khoẻ và Thu phí khám sức khỏe sinh viên K12 năm 2019”.

Nhà trường thu phí khám sức khoẻ sinh viên K12 năm 2019 với số tiền là: 70.000đ/1sinh viên.

         Ngoài ra sinh viên có nhu cầu khám thêm để cấp Giấy chứng nhận sức khoẻ xin việc tự đăng ký trực tiếp với cơ sở Y tế khám sức khoẻ.

-Thời gian thu tiền: Từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 04 năm 2019

- Địa điểm: Thu tại Trạm Y tế Trường ĐHKT&QTKD

Ban cán sự lớp thu tiền và lập danh sách sinh viên nộp theo mẫu như sau:

STT

 

Họ và tên

Năm sinh

Số tiền(đ)

 

Ghi chú

Nam

Nữ

1

 

 

 

70.000

 

2

 

 

 

70.000

 

           Đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa, cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- BCĐ (chỉ đạo);

- Các đơn vị (thực hiện);

- Đăng tải website;

- Lưu VT, KHTC.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

PGS.TS TRẦN NHUẬN KIÊN

 

 

 

Nguồn: Phòng KHTC