Giới thiệu
08/08/2016 | 868 lượt xem

 

Cơ cấu tổ chức.

DANH SÁCH PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT

ĐỊA CHỈ EMAIL

1

Đặng Quỳnh Trinh

Trưởng phòng- Kế toán trưởng

0916899882

trinhmabu@yahoo.com

2

Trần Tuấn Anh

Phó Trưởng phòng

0977813119

tuananhtueba@gmail.com

3

Vương Thúy Hằng

Kế toán viên

0912312799

thuyhang@tueba.edu.vn

4

Dương Hương Giang

Kế toán viên

0976926926

huonggiang@tueba.edu.vn

5

Trương Thị Cương

Kế toán viên

0913624757

truongthicuong@tueba.edu.vn

6

Đào Ngọc Quỳnh

Kế toán viên

0913301322

daongocquynh1979@gmail.com

7

Đặng Thị Ngọc Quỳnh

Kế toán viên

0914921820

ngocquynhsc@gmail.com

8

Nguyễn Hải Quân

Kế toán viên

0977426428

nguyenhaiquan@tueba.edu.vn

9

Nguyễn Văn Huy

Kế toán viên

0915995662

nguyenvanhuykhtc@tueba.edu.vn

10

Lương Hoàng Văn

Kế toán viên

0913644504

lunghoangvan@gmail.com

 

Nguồn: Phòng Kế hoạch - Tài chính