Giới thiệu
08/08/2016 | 1980 lượt xem

TT Họ và tên Phụ trách SĐT Văn phòng Email
1 Hoàng Thị Huệ Trưởng phòng 0912660588   hueqtkd@tueba.edu.vn
2 Đặng Quỳnh Trinh Kế toán trưởng 0916899882 02083 647 681 trinhmabu@yahoo.com
3 Trần Tuấn Anh Phó Trưởng phòng:
- Chỉ đạo công tác lập Kế hoạch, theo dõi thực hiện kế hoạch
- Chỉ đạo công tác thu học phí
- Kế toán thanh toán giờ giảng cho CBGV
0977813119 02083 947 147 tuananhtueba@gmail.com
4 Vương Thúy Hằng - Kế toán tổng hợp
- Kế toán dự toán
- Kế toán quỹ Công đoàn
- Công tác xây dựng Đảng, xây dựng kế hoạch sinh hoạt Đảng
- Lưu trữ chứng từ kế toán
0912312799 02083 547 987  thuyhang@tueba.edu.vn
6 Trương Thị Cương - Kế toán tài sản cố định
- Báo tăng, giảm bảo hiểm
- Kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương
0913624757 truongthicuong@tueba.edu.vn
cuongtaichinhdt@gmail.com 
8 Đặng Thị Ngọc Quỳnh - Kế toán các trung tâm
- Kế toán các khoản thanh toán tạm ứng
- Kế toán thanh toán tiền mặt
0914921820 ngocquynhsc@gmail.com
9 Nguyễn Hải Quân - Kế toán thanh toán ngân hàng, kho bạc
- Kế toán Viện Nghiên cứu Kinh tế Xanh
- Kế toán theo dõi tình hình sử dụng ngân sách nhà nước cấp
- Kế toán xây dựng cơ bản
0977426428 nguyenhaiquan@tueba.edu.vn
nguyenhaiquan255@gmail.com 
5 Dương Hương Giang - Thủ quỹ
- Chủ tịch Công đoàn bộ phận
- Kế toán thuế GTGT, TNDN
0976926926 02083 947 147 huonggiang@tueba.edu.vn
7 Đào Ngọc Quỳnh - Kế toán học phí liên kết đào tạo ngoài trường
- Kế toán học phí sau đại học
- Kế toán học phí liên kết quốc tế
- Kế toán học phí hệ VLVH, VB2, Liên thông trong trường
- Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ
0913301322 daongocquynh1979@gmail.com
10 Lương Hoàng Văn - Kế toán học phí chính quy
- Kế toán các khoản thu khác (Lệ phí tuyển sinh, ký túc xá, trông xe, BHYT sinh viên,…)
0913644504 lunghoangvan@gmail.com
11 Nguyễn Văn Huy - Kế toán đề tài nghiên cứu khoa học
- Kế toán Đảng phí
- Kế toán thuế TNCN
- Kế toán chi trả chế độ sinh viên
- Văn thư phòng
- Kế toán học phí chính quy
- Quyết toán Hóa đơn
- Quản lý Website phòng
0915995662;
01674 692 530
nguyenvanhuykhtc@tueba.edu.vn
nguyenvanhuy2989@gmail.com

 

Nguồn: Phòng Kế hoạch - Tài chính