Công khai tài chính 2012-2018
10/08/2016 | 4173 lượt xem

 

1 Công khai dự toán 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Công khai quyết toán 2012 2013 2014 2015 2016 2017  
3 Công khai theo thông tư 09/2009/TT-BGD-ĐT   2013 – 2014  2014 – 2015 2015 – 2016 2016-2017 2017-2018  
4 Công khai tài chính của cơ sở giáo dục   2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016 2016-2017 2017-2018  

 

Nguồn: Phòng KH-TC