Thông báo lập dự toán 2016
22/12/2016 | 2925 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD
Số: 491 /ĐHKT& QTKD- KHTC
V/v Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày   18  tháng  6  năm 2015

Kính gửi: Các đơn vị trong trường

Căn cứ các quy định hướng dẫn thực hiện luật Ngân sách nhà nước.

Căn cứ vào Công văn số 1199/ĐHTN- KHTC ngày 16/06/2015 V/v Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Nhà trường đề nghị các đơn vị trong trường xây dựng kế hoạch dự toán năm 2016 trên cơ sở các biểu mẫu theo quy định của Đại học Thái Nguyên để phòng Kế hoạch Tài chính làm căn cứ tổng hợp và báo cáo Đại học Thái Nguyên (Có Bảng phân công nhiệm vụ kèm theo).

Các đơn vị nộp về phòng Kế hoạch Tài chính (đồng chí Hằng, địa chỉ mail: thuyhang@tueba.edu.vn) trước 16h ngày 19/06/2015, đơn vị nào chậm hoặc không lập dự toán sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường (File điện tử các biểu mẫu báo cáo có thể được lấy tại địa chỉ www.tueba.edu.vn)

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, Phòng KH- TC.

 HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký)

PGS.TS  Trần Chí Thiện

 BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LẬP DỰ TOÁN NĂM 2016

Biểu 01: biểu1a: Phòng KH- TC

Biểu 01b: Phòng KH- TC, Trung tâm HTQT về ĐT và DH

Biểu 02: Phòng CT- HSSV, Phòng Đào tạo, Phòng KH- TC

– Phòng CT- HSSV: Cung cấp số sinh viên có mặt và ra trường.

– Phòng Đào tạo: Cung cấp số sinh viên tuyển mới.

( Riêng đào tạo sau đại học phòng Đào tạo cung cấp số liệu)

Biểu 04, Biểu 05: Phòng KHCN và HTQT

Biểu 06: Phòng HC- TC, Phòng KH- TC

Biểu 09 a,b: Phòng Đào tạo

Biểu 10: Phòng Đào tạo, Phòng CT- HSSV, Phòng HC- TC, Phòng QTPV

Biểu 11: Phòng Đào tạo, Phòng CT- HSSV

Biểu 13: Phòng Đào tạo

Biểu 14, Biểu 15: Phòng CT- HSSV, Phòng KH- TC

Biểu 16: Phòng CT- HSSV, Phòng KH- TC

 

Thông báo và biểu mẫu tải Tại đây

Nguồn: Phòng KH-TC