Thông báo khẩn v/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020
07/07/2017 | 7977 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số:762 /ĐHKT& QTKD- KHTC
V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 07 tháng 07 năm 2017

                      Kính gửi: Các đơn vị trong trường

Căn cứ vào công văn số 1247/ĐHTN-KHTC v/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018 - 2020 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên;

Nhà trường đề nghị các đơn vị trong trường xây dựng kế hoạch dự toán năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018 - 2020 trên cơ sở các biểu mẫu theo quy định của Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo để phòng Kế hoạch- Tài chính làm căn cứ tổng hợp và báo cáo Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Có Bảng phân công nhiệm vụ kèm theo).

Các đơn vị nộp bản in và file điện tử về phòng Kế hoạch - Tài chính (đồng chí Trần Tuấn Anh, địa chỉ mail: tuananhtueba@gmail.com) trước 17h00 ngày 10/7/2017 (File điện tử các biểu mẫu báo cáo có thể được lấy tại địa chỉ www.tueba.edu.vn).

Đây là một hoạt động rất quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Trường giai đoạn 2018 - 2020. Nhà trường đề nghị các đơn vị được phân công nhiệm vụ nghiêm túc thực hiện theo đúng thời gian trên./.

Tệp tin đính kèm

Nơi nhận:

Như trên;
- Lưu: VT, Phòng KH- TC.

 

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

PGS,TS. Đỗ Anh Tài

 

Nguồn: Phòng KH-TC