Công khai thu nhập bình quân CBVC 2018
01/04/2019 | 1585 lượt xem
THỐNG KÊ THU NHẬP 2018 THEO ĐỐI TƯỢNG
STT Đối tượng Số lượng Thu nhập TNBQ người/tháng Cao nhất Thấp nhất Ghi chú
1 Toàn trường 474       44.561.021.946                  7.834.216       43.906.118      3.065.684 Mức TN cao nhất và thấp nhất không tính thai sản và đi học NN
2 Giảng viên (gồm cả GV kiêm nhiệm) 336       36.668.151.635                  9.094.284       43.906.118      3.864.494
  Trong đó CB quản lý 46         9.874.843.460                17.889.209       43.906.118      7.433.380
3 Phục vụ giảng dạy 138         7.892.870.311                  4.766.226        9.287.158      3.065.684

 

Nguồn: Phòng KHTC