Công khai chế độ sinh viên học kỳ I năm học 2020-2021
06/01/2021 | 451 lượt xem
Công khai chế độ sinh viên kỳ 1 năm học 2020-2021
STT Nội dung SL Số tiền
I Tổng số tiền chi học bổng, trợ cấp (đồng)               441                   1.290.940.000
1 Mức học bổng khuyến khích học tập               220                   1.107.700.000
  - Học bổng loại xuất sắc (1.100.000đồng/tháng/1 SV)                28                      154.000.000
  - Học bổng loại giỏi (1.040.000đồng/tháng/1 SV)                43                      223.600.000
  - Học bổng loại khá (980.000đồng/tháng/1 SV)               149                      730.100.000
2 Mức trợ cấp xã hội               221                      183.240.000
  - Dân tộc vùng đặc biệt khó khăn, dân tộc vùng cao (840.000đồng/kỳ/1 SV)               211                      177.240.000
  - Mồ côi cha mẹ, nghèo vượt khó (600.000đồng/kỳ/1 SV)                10                          6.000.000
II Tổng số tiền chi miễn, giảm học phí cho sinh viên (đồng)               439                   1.784.766.500
  + Miễn               199                      975.100.000
  + Giảm 70%               218                      747.740.000
  + Giảm 50%                19                        46.550.000
  + Miễn 100% học phí sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đột xuất                  3                        15.376.500
III Tổng số tiền hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên (đồng)               166                      742.020.000
IV Hỗ trợ dân tộc thiểu số rất ít người                  8                        71.520.000

 

Nguồn: Phòng KHTC