Thông báo nhận đơn xin hoãn thi, đổi ca thi, thi ghép học kỳ 2, năm học 2018-2019 của sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
02/04/2019 | 2389 lượt xem

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số:    21     /TB-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 01  tháng 4  năm 2019

THÔNG BÁO

V/v nhận đơn xin hoãn thi, đổi ca thi, thi ghép học kỳ 2, năm học 2018-2019

của sinh viên các khóa hệ đại học chính quy

Căn cứ vào lịch thi các khóa 13, 14, 15 hệ đại học chính quy và lịch thi các lớp K14 chất lượng cao học kỳ 2, năm học 2018-2019 đã được ban hành, các sinh viên các khóa có nhu cầu thi ghép, đổi ca thi, hoãn thi nộp cho Phòng Đào tạo (Phòng 304 – Nhà Hiệu bộ). Lưu ý: Các sinh viên xin thi ghép phải mang theo đơn xin hoãn thi từ đợt thi trước, sinh viên hoãn thi lý do ốm đau phải mang theo xác nhận của cơ quan y tế, đổi ca thi do trùng lịch thi phải in lịch thi cá nhân từ hệ thống IU sinh viên). Phòng Đào tạo nhận đơn sinh viên từ ngày 01 tháng 4 năm 2019 đến hết ngày 05 tháng 04 năm 2019.

Quá thời hạn trên, Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết đơn sinh viên, trừ những trường hợp sinh viên hoãn thi vì các lý do đột xuất (ốm đau, tai nạn…).

Vậy Phòng Đào tạo thông báo để sinh viên chính quy các khóa biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Cố vấn học tập (để biết);

- Sinh viên chính quy các khoá (để thực hiện);

- Đăng tải Website Nhà trường;

- Lưu: ĐT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền

 

Video