Cơ cấu tổ chức
19/04/2018 | 9732 lượt xem

I. Ban chủ nhiệm khoa

- Trưởng khoa:                                TS. Đỗ Đình Long

- Phó Trưởng khoa:                        TS. Phạm Thị Ngọc Vân

- Cán bộ văn phòng:                      Ths. Vũ Thị Thùy Linh

II. Các bộ môn

1. Bộ môn Luật Kinh tế

- Phó Trưởng Bộ môn:                   TS. Nguyễn Thị Phương Thúy

2. Bộ môn Quản lý và Chính sách công

- Trưởng Bộ môn:                           TS. Đàm Thanh Thủy

III. Các trợ lý chuyên môn

- Trợ lý TT-KT&ĐBCLGD:                Ths. Đặng Phi Trường

- Trợ lý Khoa học&ĐT:                     Ths. Nguyễn Thị Thu Trang

- Trợ lý CTHSSV:                             Ths. Nguyễn Thị Phương Thảo

- Giáo vụ khoa:                                Ths. Vũ Thị Thùy Linh

IV. Các tổ chức Đoàn - Hội khoa Quản lý - Luật Kinh tế

1. Chủ tịch Công đoàn Khoa:          TS. Trần Thùy Linh

2. Bí thư Đoàn TN CSHCM:              Ths. Âu Thị Diệu Linh

 

Trợ lý KT&ĐBCLGD

Video